اطلاعیه مجمع عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29

اطلاعیه مجمع عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29

لینک دانلود آگهی دعوت به مجمع

دعوت به مجمع البرز بالک 1398.pdf

 

لینک دانلود نحوه برگذاری مجمع

نحوه برگزاری مجمع.pdf