خرید شش دانگ یک قطعه زمین در شهرصنعتی کاوه

خرید شش دانگ یک قطعه زمین در شهرصنعتی کاوه

براساس مزایده شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) در تاریخ 1399/04/09 در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 19900متر مربع عرصه و 9000متر اعیانی واقع در ساوه شهرصنعتی کاوه, شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک در مزایده برنده شده و در تاریخ 1399/05/14 نقل و انتقال انجام گردید.