آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

الف – بخش ها :

  • آنالیز دستگاهی شامل کروماتوگرافی شامل دستگاه HPLC، GC و اسپکتروسکوپی شامل IR و UV می باشد، شناسایی درصد خلوص و ناخالصی مواد .
  • آنالیز فیزیکی و شیمیایی : تست های فیزیکی و شیمیای و میان فرآیندی برای تأیید مواد اولیه و محصول .
  • آنالیز میکروبی : تست های آب مصرفی و هوای پلنت و انجام تست آندوتوکسین استروئیدها .
  • تصفیه خانه : تصفیه آب بر اساس واکنش های اکسیداسیون و احیاء جهت رساندن COD به کمتر از P.P.M2000 فعال می باشد .

ب- فعالیت ها :

—تست مواد اولیه

—انجام آزمایشات میان فرآیندی

—تست محصولات نهایی

—آنالیز محصولات تحقیقاتی

—انجام آزمایشات پایداری

—آنالیز مواد متفرقه از خارج از شرکت