دریافت GMP خط عمومی ( تولیدی A ) پس از اصلاحات جدید